“Finansijska inteligencija – Efikasan menadžer efikasno upravlja

Modul 1.
– Pojam finansijske inteligencije
– Umeće o finansijama
– Definicija i karakteristike osnovnih finansijskih izveštaja

Modul 2 .
– Definicija i karakteristike osnovnih finansijskih izveštaja
– Bilans stanja
– Bilans uspeha
– Izveštaj o tokovima gotovine

Modul 3.
– Izveštaj o tokovima gotovine
– Finansijska analiza odabranih kompanija koje posluju u Republici Srbiji

Modul 4.
– Finansijska analiza odabranih kompanija koje posluju u Republici Srbiji
– Primenjena finansijska inteligencija u svakodnevnom poslovanju privrednog subjekta
– Evaluacija i dodela sertifikata

Prijavite se na seminar popunjavanjem forme

4 + 9 =